HangZhou Gubei Electronics Technology Co.,Ltd

OUI: 34:EA:34

Vendor name: HangZhou Gubei Electronics Technology Co.,Ltd

Address:

Room 106
No.611 Jianghong Road
Binjiang District
Hangzhou
Zhejiang
China
Hangzhou ZheJiang 310052
CN.

Assignment Type MA-L

Mac Address Block Large (previously named OUI). Number of address 2^24 (~16 Million)

Initial registration: 27 April 2016

MAC Address Vendor Country CN map