Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD

OUI: 0C:62:A6

Vendor name: Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD

Address:

No.75
Zhongkai High-Tech Development District
Huizhou
Hui Zhou Guangdong 516006
CN.

Assignment Type MA-L

Mac Address Block Large (previously named OUI). Number of address 2^24 (~16 Million)

Initial registration: 11 December 2017

MAC Address Vendor Country CN map