Maxio Technology Hangzhou Co., Ltd.

OUI: 0C:82:D5

Vendor name: Maxio Technology Hangzhou Co., Ltd.

Address:

Block C
Juguang Center
Qianmo Road
Binjiang District
Hangzhou City
Zhejiang Province
Hangzhou 310000
CN.

Assignment Type MA-L

Mac Address Block Large (previously named OUI). Number of address 2^24 (~16 Million)

Initial registration: 27 November 2023

MAC Address Vendor Country CN map