Shenzhen LianwangRuijie Communication Technology Co, Ltd.

OUI: 24:86:25:1

Vendor name: Shenzhen LianwangRuijie Communication Technology Co, Ltd.

Address:

502
Factory Building
Mai Feng Industrial Zone
No.34 Gui Yuan Road
Gui Xiang Community
Guanlan Street
Longhua District
Shenzhen Guangdong 518000
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 01 July 2024

MAC Address Vendor Country CN map