China Drive Electric Co.,Ltd(Zhe Jiang)

OUI: 34:46:63:0

Vendor name: China Drive Electric Co.,Ltd(Zhe Jiang)

Address:

No.3 Ruzhu road
Fuzhuyuan Village
Sidu Town
Jiangshan City
Zhejiang.
zhejiang 324100
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 20 May 2024

MAC Address Vendor Country CN map