Ningbo Hua Gao Mdt Info Tech Ltd

OUI: 34:E1:D1:6

Vendor name: Ningbo Hua Gao Mdt Info Tech Ltd

Address:

NO.655
Xueshi Road
Yinzhou District
Ningbo
Zhejiang
China
Ningbo Zhejiang 315100
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 13 January 2019

MAC Address Vendor Country CN map