Huizhou Jiemeisi Technology Co., Ltd

OUI: 58:47:CA:5

Vendor name: Huizhou Jiemeisi Technology Co., Ltd

Address:

No. 63
Humei Street
Dashuling
Qingtang Village
Xiaojinkou
huizhou Guangdong 516000
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 10 March 2023

MAC Address Vendor Country CN map