Hangzhou LUXAR Technologies Co., Ltd

OUI: 7C:45:F9:3

Vendor name: Hangzhou LUXAR Technologies Co., Ltd

Address:

23F
NO.17 Jugong Road
Binjiang Zone
Hangzhou Zhejiang 310051
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 24 November 2022

MAC Address Vendor Country CN map