Jiangsu Vedkang Medicl Sclence and Technology Co.,Ltd

OUI: 80:02:F4:D

Vendor name: Jiangsu Vedkang Medicl Sclence and Technology Co.,Ltd

Address:

No. 52
Guoxiang Road
Wujin economic development zone
ChangZhou JiangSu 213100
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 30 March 2022

MAC Address Vendor Country CN map