Zhe Jiang EV-Tech Co.,Ltd

OUI: 80:A5:79:1

Vendor name: Zhe Jiang EV-Tech Co.,Ltd

Address:

Room 1606
16th Floor
Building 1
Chunshu Yunzhu Yunmanli
Jiyuan Street

Hangzhou ZHE JIANG 310000
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 26 January 2024

MAC Address Vendor Country CN map