Fujian Chaozhi Group Co., Ltd.

OUI: 8C:59:3C:0

Vendor name: Fujian Chaozhi Group Co., Ltd.

Address:

Chaozhi Group
13th Floor
Zhongqing Building
Haixi Science and Technology Park
Shangjie Town
Minhou County
Fuzhou Fujian 350000
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 08 April 2019

MAC Address Vendor Country CN map