Hangzhou Qixun Technology Co., Ltd

OUI: C0:EA:C3:3

Vendor name: Hangzhou Qixun Technology Co., Ltd

Address:

Room A313
Building B
Shangzao Park
Puyan Sub-district
Binjiang District
Hangzhou Zhejiang 310000
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 22 November 2022

MAC Address Vendor Country CN map