LLC TechnoEnergo

OUI: C4:95:4D:7

Vendor name: LLC TechnoEnergo

Address:

Kemerovskaya str.
3
Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod region 603152
RU.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 17 September 2019

MAC Address Vendor Country RU map