Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD

OUI: C4:98:5C

Vendor name: Hui Zhou Gaoshengda Technology Co.,LTD

Address:

No.75
Zhongkai High-Tech Development District
Huizhou
Hui Zhou Guangdong 516006
CN.

Assignment Type MA-L

Mac Address Block Large (previously named OUI). Number of address 2^24 (~16 Million)

Initial registration: 02 June 2018

MAC Address Vendor Country CN map