Hangzhou Chingan Tech Co., Ltd.

OUI: DC:36:43:5

Vendor name: Hangzhou Chingan Tech Co., Ltd.

Address:

4F
BLDG. 4
16# XIYUAN YI ROAD HANGZHOU
ZHEJIANG
CHINA 310030
hangzhou zhejiang 310000
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 20 November 2021

MAC Address Vendor Country CN map