Hangzhou Saicom Communication Technology Co., LTD

OUI: EC:9A:0C:4

Vendor name: Hangzhou Saicom Communication Technology Co., LTD

Address:

5th Floor
Building 7
No. 6
Xiyuan 9th Road
Xihu District

Hangzhou Zhejiang 310012
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 19 October 2023

MAC Address Vendor Country CN map