Shenzhen Guangjian Technology Co.,Ltd

OUI: F4:20:55:C

Vendor name: Shenzhen Guangjian Technology Co.,Ltd

Address:

Room 1905
Floor 19
Building B
Bojin Business Plaza
No. 1
Tairan 7th Road
Chegongmiao
Tian'an Community
Shatou Street
Futian District
Shenzhen
Shenzhen 518000
CN.

Assignment Type MA-M

Mac Address Block Medium. Number of address 2^20 (~1 Million)

Initial registration: 25 June 2024

MAC Address Vendor Country CN map